Hvad søger du?

Privatlivspolitik – Miljøzoner Sund & Bælt Holding A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Sund & Bælt Holding A/S behandler dine personoplysninger i forbindelse med udbuddet af hjemmesiden www.miljoezoner.dk, håndteringen af Miljøzoneordningen i Danmark og din brug af Miljøzoners kundeservice.

Med “os” og “vi” menes i denne politik Sund & Bælt Holding A/S.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Sund & Bælt Holding A/S
CVR-nummer: 15 69 46 88

Adresse:
Vester Søgade 10
1601 København V

Telefon: +45 70809282
E-mail: info@miljoezoner.dk

(Herefter kaldet “Miljøzoner”)

2. Beskrivelse af behandlingen

2.1 Håndtering af din passage i en miljøzone (København, Frederiksberg, Odense, Aarhus eller Aalborg).

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

A) Almindelige personoplysninger – alle bilister:

Videooptagelser og billeder af din bil og nummerplade, køretøjstype, vægt samt andre tekniske køretøjsdata, som er nødvendige for at kunne vurdere, om et køretøj må være i miljøzonen, herunder køretøjets lokationsdata.

B) Almindelige personoplysninger – bilister hvis kørsel i zone er ulovlig:

Udover de oplysninger som er nævnt under punkt A, indsamler vi også følgende oplysninger: Navn, adresse, firmanavn samt øvrige oplysninger, herunder CPR- og CVR-oplysninger som er nødvendige for at identificere dig som ejer/bruger af et køretøj samt udsende et administrativt bødeforlæg og et orienteringsbrev. Transaktionsoplysninger i forbindelse med betaling af et administrativt bødeforlæg gemmes ligeledes.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at verificere om din passage i en miljøzone er lovlig.

Det sker som følger:

A) Vi verificerer oplysninger fra din passage, herunder oplysninger om din lokalisering og nummerplade. Nummerpladen verificeres op mod oplysninger fra Køretøjsregistret for at afgøre, om dit køretøj må køre i miljøzonerne i henhold til reglerne. Hvis du kører i en bil med et udenlandsk registreringsnummer, vil oplysninger blive indsamlet fra de relevante udenlandske myndigheder.

Hvis dit køretøj gerne må køre i miljøzonerne, vil dine passagedata straks blive slettet. Læs mere om dette nedenfor under opbevaring.

B) Såfremt du opholder dig i en miljøzone med et køretøj, der ikke overholder miljøkravene videresendes dine passageoplysninger til Miljøstyrelsen med henblik på, at Miljøstyrelsen kan udstede et administrativt bødeforlæg eller et orienteringsbrev på baggrund af din passage. Formålet med behandlingen er selvsagt at håndhæve reglerne om miljøzoner, og i den forbindelse at udstede administrativt bødeforlæg eller orienteringsbrev til den rette ejer eller bruger af et køretøj, der har opholdt sig ulovligt i en miljøzone. Vi kan i den forbindelse, når det er nødvendigt, foretage et opslag i Køretøjsregistretfor at identificere dig som ejer/bruger af et køretøj samt for at kunne fremsende administrative bødeforlæg eller orienteringsbrev via e-Boks. Der kan tillige indhentes oplysninger fra relevante udenlandske myndigheder.

Vi indsamler oplysninger via videooptagelser og billeder af din bil, der tages af udstyr der er placeret i alle fem miljøzoner, herunder også mobilt udstyr.

Derudover indsamler vi oplysninger fra offentlige myndigheder, herunder det danske køretøjsregister, der varetages af SKAT, samt udenlandske køretøjsregistre.

Behandlingsgrundlag
Databeskyttelsesforordningens (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra e, da behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), hvor Miljøzoners legitime interesse er at kunne administrere og informere borgeren om væsentlige forhold.

Automatiske afgørelser
Der vil som led i driften af ordningen blive truffet automatiske afgørelser som nævnt i databeskyttelsesforordningens artikel 22. Det betyder, at hvis et køretøj, der ikke må opholde sig i en miljøzone på et bestemt tidspunkt, opholder sig i zonen, vil køretøjet automatisk blive registreret med henblik på videregivelse til Miljøstyrelsen.

Opbevaring
Personoplysninger, herunder optagelser og billeder af din nummerplade opbevares så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, som er beskrevet ovenfor.

I praksis er opbevaringsperioderne fastsat til følgende:

For alle registreringer af billeder og optagelser af køretøjer: Billeder af din bil og din nummerplade opbevares i maksimalt 60 dage efter registreringen af passagen med henblik på at verificere, at dit køretøj lovligt har opholdt sig i en miljøzone. Størstedelen af billederne slettes dog umiddelbart efter passagen. Det vil imidlertid i nogle tilfælde være nødvendigt at udtage registreringer til manuel behandling, hvis der eksempelvis opdages en fejl i aflæsningen.

For registreringer af oplysninger, hvor der er sket en overtrædelse af miljøzonereglerne:
Opbevaring kan i den forbindelse ske i en længere periode, hvis billederne skal anvendes som dokumentation i en konkret tvist eller en retssag i overensstemmelse med reglerne. Oplysninger kan i den forbindelse opbevares i op til 2 år eller indtil der er sket betaling.

Oplysninger om betalingstransaktioner opbevares i indeværende år plus 5 år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav.

Vi kan desuden opbevare optagelser med henblik på at opbygge en køretøjsdatabase indeholdende køretøjsdata med henblik på at forbedre det anvendte udstyrs genkendelse af køretøjer ved passage af kontrolpunkterne. Køretøjsdatabasen fungerer på den måde, at der indsamles oplysninger om de køretøjer, hvor nummerpladen ikke kan læses korrekt automatisk. Disse sager gennemgås i første omgang manuelt. Data fra den manuelle håndtering vil blive gemt og vil over tid optimere den automatiske behandling af nye observationer af det samme køretøj, og dermed reducere antallet af manuelle processer. Oplysninger i denne database kan opbevares i en periode på op til 5 år fra indsamlingen.

Oplysninger indhentet i forbindelse med udsendelsen af orienteringsbreve slettes 180 dage efter udstedelsestidspunktet. 

2.2 Statistik og optimering af hjemmeside

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Cookies og IP-adresse.

Formål
Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til statistiske formål samt til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser, vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik.

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig via din browser.

Behandlingsgrundlag
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), hvor Miljøzoners legitime interesse er at kunne danne statistik og optimere hjemmesiden.

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Cookies slettes i henhold til Miljøzoners cookiepolitik. Se cookiepolitik.

2.3. Optagelse af telefonsamtaler i kundeservice

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Navn, telefonnummer samt øvrige oplysninger, som din henvendelse måtte vedrøre, herunder nummerplade og referencenummeret på det administrative bødeforlæg hvis du spørger til et administrativt bødeforlæg som du har modtaget samt dit køretøjs lokationsdata.

Formål
I forbindelse med kvalitetssikring af vores kundeservicemedarbejdere vil vi gerne optage din telefoniske henvendelse til vores kundeservice. Vi vil dog kun optage og bruge optagelsen til kvalitetstjek, hvis du samtykker til dette.

Oplysninger til brug herfor er indsamlet direkte hos dig.

Behandlingsgrundlag
EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Kunden kan til enhver tid trække samtykket til behandlingen tilbage.

Opbevaringsperioden
Op til 3 måneder fra tidspunktet for optagelsen af samtalen.

2.4 Øvrige elektroniske henvendelser til Miljøzoner

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Navn, e-mail, telefonnummer, registreringsnummer (hvis du anvender “slå-op”) samt øvrige oplysninger, som din henvendelse måtte vedrøre, herunder nummerplade og referencenummeret på det administrative bødeforlæg, hvis du spørger til et administrativt bødeforlæg, som du har modtaget samt dit køretøjs lokationsdata.

Formål
Når du henvender dig til Miljøzoners kundeservice, herunder eksempelvis via e-mail, indsamler vi oplysninger om dig med henblik på vores håndtering af henvendelsen.

Oplysninger til brug herfor, er indsamlet direkte hos dig.

Behandlingsgrundlag
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), hvor Miljøzoners legitime interesse er at kunne besvare kundens henvendelse.

Opbevaring
Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger i op til 13 måneder fra den endelige besvarelse af henvendelsen. Dette gælder dog ikke:

Oplysninger om dine transaktioner opbevares i indeværende år plus 5 år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav.

Oplysningerne du indtaster i “slå-op”-funktionen opbevares i 5 år.

2.5 Håndtering af din registrering af undtagelse og dispensation.

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle følgende personoplysninger om dig, når du registrerer din undtagelse eller søger om dispensation:

  • Kontaktoplysninger i form af navn, e-mail, telefonnummer og adresse
  • CPR-nummer, hvis du har MitID
  • CVR-nummer og firmanavn
  • Oplysninger om arbejdsgiver
  • Køretøjsdata
  • Lokationsdata, idet du vælger hvilken miljøzone, du ønsker, at undtagelsen eller dispensationen skal gælde i 
  • Øvrigt indhold, som du selv måtte angive i din dispensationsansøgning

Hvis du ønsker at registrere en undtagelse, kan det være nødvendigt, at du også uploader et billede af dit handicapparkeringskort eller indsender dokumentation for meddelt støtte til køb af køretøjet i henhold til § 114 i lov om social service.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at registrere køretøjer, der er berettiget til en undtagelse, samt at bistå Miljøstyrelsen, når de træffer afgørelse om, hvorvidt et køretøj er berettiget til dispensation. Dette sker i medfør af lov om miljøbeskyttelse.

Navn, adresse, køretøjsdata, herunder nummerplade, CPR-nummer, CVR-nummer og firmanavn indsamles for at identificere dig som ejer/bruger af køretøjet, samt for at kunne vurdere om køretøjsejer/bruger er berettiget til en undtagelse. Ligeledes indsamles disse oplysninger for at kunne sende dig en kvittering for registreringen af en undtagelse eller ansøgning om dispensation.

Hertil indhentes e-mail, hvis ansøgeren er udenlandsk, eller fritaget for at bruge MitID.

Oplysninger om arbejdsgiver indsamles med henblik på at vurdere, om ansøger er berettiget til en undtagelse for natarbejde.

Kilder

Som udgangspunkt indsamler vi ovenstående oplysninger direkte fra dig, når du registrerer en undtagelse eller ansøger om dispensation.

Vi kan også indsamle oplysninger om, hvorvidt et køretøj er registreret som et handicapkøretøj, i Køretøjsregisteret (DMR), hvis dette er relevant for vores håndtering af din registrering af undtagelse.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, da behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave. som den dataansvarlige har fået pålagt.

Sund & Bælts opgave fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 15 e, stk. 1, og § 15 e, stk. 5, hvor det står, at Sund & Bælt varetager opgaver vedrørende kontrol af køretøjer i miljøzoner og varetager opgaver vedrørende den landsdækkende kommunikation.

Derudover fremgår det af § 20, stk. 2 og § 26, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 1066 af 3. august 2023, at Sund & Bælt registrerer oplysninger om dispensation og undtagelser.

Når vi behandler dit CPR-nummer, sker dette på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, i medfør af  databeskyttelsesforordningens artikel 87. Det skyldes, at behandlingen af dit CPR-nummer er nødvendig for, at vi kan give dig besked om din registrering af undtagelse (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares).

Opbevaring

Undtagelser for hospital og speciallægebesøg, bopæl i en miljøzone og natarbejde slettes en dag efter undtagelsens udløb.

Undtagelser for handicapkøretøjer, opbevares 60 måneder fra tidspunktet, hvor undtagelsen meddeles.

Undtagelser, hvor der tildeles 6 adgange til en miljøzone, opbevares indtil 12 måneder efter, at køretøjet omfattes af miljøzonereglerne.

Dispensationer slettes 1 dag efter dispensationens udløb.

3. Modtagere af personoplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til Miljøstyrelsen, når dette er nødvendigt for styrelsens udstedelse af bødeforelæg og for deres afgørelse om dispensation.

Vi anvender derudover også IT-leverandører, hvortil dine personoplysninger kan overlades, typisk i forbindelse med drift, udvikling og hosting af IT-systemer.

Disse leverandører er vores databehandler, og de behandler dine personoplysninger under vores instruks. Sund & Bælt har indgået databehandleraftale med alle disse databehandlere.

Vores databehandlere er underlagt fortrolighed og må ikke anvende personoplysningerne til andre formål end dem, som er angivet i vores databehandleraftale.

4. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Vi overfører personoplysninger til både databehandlere og underdatabehandlere etableret henholdsvis inden for og uden for EU/EØS. I de tilfælde hvor der sker overførsel af personoplysninger til databehandlere og/eller underdatabehandlere uden for EU/EØS, sikrer vi et lovligt overførselsgrundlag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan få yderligere information om det konkrete overførselsgrundlag ved at kontakte info@miljoezoner.dk.

5. Dine rettigheder

Når Sund &Bælt behandler personoplysninger om dig, har du ret til at anmode om indsigt, berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, samt ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af personoplysningerne begrænset.

Hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på et samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid. Tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbagekaldelsen af samtykket.

Du har endvidere ret til at modtage de personoplysninger, som de selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Det er f.eks. heller ikke altid muligt at efterkomme en sletningsanmodning, hvis Sund & Bælt har en legitim grund til at opbevare personoplysningerne.

Når vi behandler dine personoplysninger, kan du gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte info@miljoezoner.dk. Herunder kan du altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet i Danmark.

Senest opdateret: 29. maj 2024

Vester Søgade 10

1601 København V

info@miljoezoner.dk

Sprog: Dansk