Hvad søger du?

Oplysninger om data
Administrative bødeforelæg

Orientering efter databeskyttelsesforordningen

Efter databeskyttelsesforordningens [1] artikel 13 og 14 har Miljøstyrelsen som dataansvarlig pligt til at informere dig om behandlingen af dine personoplysninger.

Herunder finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
CVR-nr.: 25798376
Telefon: 72 54 44 66
Mail: mst@mst.dk

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@mim.dk
 • På telefon: 93 59 70 11 (træffes onsdage kl. 10-12)
 • Ved brev: Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

 

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Miljøstyrelsen behandler dine personoplysninger med det formål at bestemme, hvorvidt du har overtrådt miljøzonereglerne, herunder:

 • Kontrol af de oplysninger vi har modtaget fra Sund & Bælt Holding A/S.
 • At udstede administrative bødeforelæg.
 • At behandle en eventuel indsigelse.

Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven, ligesom dine oplysninger opbevares efter arkivlovgivningen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Miljøstyrelsen har i medfør af § 33, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1066 af 3. august 2023 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser, varebiler og personbiler i kommunalt fastlagte miljøzoner, mv., jf. miljøbeskyttelseslovens [2] 110 d, stk. 1 fået ansvaret for at udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, nr. 1, jf. § 110 c, stk. 1, jf. § 15 b, stk. 1, 2 eller 3 på baggrund af en vurdering af de data, vi modtager fra Sund & Bælt Holding A/S, som Sund & Bælt Holding A/S har indsamlet via deres automatiserede kamera- og sagsbehandlingssystem. Behandlingen sker således med hjemmel databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (som led i offentlig myndighedsudøvelse).
 • Vi behandler dit CPR-nummer med henblik på entydig identifikation efter databeskyttelseslovens [3] 11, stk. 1.
 • Vi behandler oplysninger om strafbare forhold på baggrund af databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, idet behandlingen er nødvendig for varetagelsen af styrelsens opgaver.

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig.

Almindelige oplysninger i form af:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • CPR nr./CVR nr.
 • Registreringsnummer og andre oplysninger om det registrerede køretøj
 • Tid og sted for passagen i miljøzonen
 • Hvorvidt du betaler det administrative bødeforelæg
 • Hvorvidt du er fritaget for Digital Post
 • Hvor køretøjet er registreret til en enkeltmandsvirksomhed behandler vi oplysninger om størrelsen på din virksomhed.

Vi behandler desuden yderligere almindelige personoplysninger eller eventuelle følsomme personoplysninger, som du selv har afgivet, med hjemmel i forordningens artikel 6, stk. 1, litra e (offentlig myndighedsudøvelse) og 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares). 

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Miljøstyrelsen udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller til anden kommerciel brug.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Såfremt du ikke vedkender dig det administrative bødeforelæg, vil Miljøstyrelsen videregive dine oplysninger til politiet i forbindelse med politianmeldelse.
 • Miljøstyrelsen vil, enten ved aftale eller hvis der kun er sket delvis betaling af det skyldige beløb, videregive dine oplysninger til Gældsstyrelsen med henblik på videre inddrivelse.
 • Miljøstyrelsen videregiver oplysninger til Sund & Bælt Holding A/S, således at de kan løse de opgaver, som Sund & Bælt Holding A/S varetager vedrørende miljøzonelovgivningen.
 • Miljøstyrelsen overlader dine personoplysninger til styrelsens databehandlere, fx Statens IT.

Foruden ovenstående videregiver vi kun personoplysninger til andre, hvis vi er forpligtet i henhold til lovgivningen, herunder aktindsigt ifølge Offentlighedsloven og Miljøoplysningsloven.

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 

7. Hvor din personoplysninger stammer fra

Ud over de oplysninger du eventuelt selv meddeler Miljøstyrelsen, modtager vi personoplysninger om dig fra Sund & Bælt Holding A/S.

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i Arkivloven, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne slettet i henhold til Miljøstyrelsens politik for sletning af personoplysninger.   

 

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til Miljøstyrelsen via Offentlig Digital Post.

Alternativt kan du skrive til mst@mst.dk, men så skal du være opmærksom på ikke at sende følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger), fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nr.) eller oplysninger om strafbare forhold.

Angiv venligst i emnefeltet, hvilken rettighed du vil gøre brug af.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (se afsnittet "Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger"), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

[1] Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

[2] Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 48 af 12. januar 2024.

[3] Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Vester Søgade 10

1601 København V

info@miljoezoner.dk

Sprog: Dansk