Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan dine personoplysninger behandles i forbindelse med udbuddet af hjemmesiden www.miljoezoner.dk, håndteringen af Miljøzoneordningen i Danmark og din brug af Miljøzoners informationsservice. 

Regeringen har ønsket at stramme håndhævelsen af miljøzoner i Danmark. Stramningen er indført som en digital kontrol baseret på automatisk aflæsning af nummerplader i byområderne. Den skærpede kontrol skal sikre en god og effektiv håndhævelse af miljøzonereglerne til gavn for en fortsat forbedring af luftkvaliteten med bedre miljø- og sundhedsbeskyttelse til følge.

Med “os” og “vi” menes i denne politik Sund & Bælt Holding A/S. Se mere lige nedenfor.

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler dem samt hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Sund & Bælt Holding A/S
CVR-nummer: 15 69 46 88

Adresse: 
Vester Søgade 10
1601 København V

Telefon: +45 70809282
E-mail: info@miljoezoner.dk

(Herefter kaldet “Miljøzoner”)

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål #1 Håndtering af din passage i en miljøzone (København, Frederiksberg, Odense, Aarhus eller Aalborg).

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at verificere om din passage i en miljøzone er lovlig.

Det sker som følger:

a. Vi verificerer oplysninger fra din passage, herunder oplysninger om din lokalisering og nummerplade. Nummerpladen verificeres op mod oplysninger fra det centrale register for motorkøretøjer for at afgøre, om dit køretøj må køre i miljøzonerne i henhold til reglerne. Hvis du kører i en bil med et udenlandsk registreringsnummer, vil oplysninger blive indsamlet fra de relevante udenlandske myndigheder.

Hvis dit køretøj gerne må køre i miljøzonerne, vil dine passagedata straks blive slettet. Læs mere om dette nedenfor under opbevaring.

b. Såfremt du opholder dig i en miljøzone med et køretøj, der ikke overholder miljøkravene videresendes dine passageoplysninger til Miljøstyrelsen med henblik på, at Miljøstyrelsen kan udstede et administrativt bødeforlæg på baggrund af din passage. Formålet med behandlingen er selvsagt at håndhæve reglerne om miljøzoner, og i den forbindelse at udstede administrativt bødeforlæg til den rette ejer eller bruger af et køretøj, der har opholdt sig ulovligt i en miljøzone. Vi kan i den forbindelse, når det er nødvendigt, foretage et opslag i det centrale register for motorkøretøjer for at identificere dig som ejer/bruger af et køretøj samt for at kunne fremsende administrative bødeforlæg via E-boks. Der kan tillige indhentes oplysninger fra relevante udenlandske myndigheder.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Ad a) Almindelige personoplysninger –  alle bilister:

 • Videooptagelser og billeder af din bil og nummerplade, køretøjstype, vægt samt andre tekniske køretøjsdata, som er nødvendige for at kunne vurdere, om et køretøj må være i miljøzonen.

Ad b) Almindelige personoplysninger – bilister hvis kørsel i zone er ulovlig:

 • Udover oplysningerne som nævnt under Ad a) lige ovenfor, indsamles også følgende oplysninger:

Navn, adresse samt øvrige oplysninger, herunder CPR/CVR oplysninger som er nødvendige for at identificere dig som ejer/bruger af et køretøj samt udsende et administrativt bødeforlæg. Transaktionsoplysninger i forbindelse med betaling af et administrativt bødeforlæg gemmes ligeledes.

Hvorfra får vi dine oplysninger

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Via videooptagelser og billeder af din bil, der tages af udstyr der er placeret i alle fem miljøzoner, herunder også mobilt udstyr.
 • Offentlige myndigheder, herunder det centrale motorregister, der varetages af SKAT.

Hvis du har en anden nummerplade end dansk; andre landes myndigheder med henblik på fremsendelse af et administrativt bødeforlæg.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Databeskyttelsesforordningen (GDPR) artikel 6.1.e (Nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse som den dataansvarlige har fået pålagt). 

Automatiske afgørelser

Der vil som led i driften af ordningen blive truffet automatiske afgørelser som nævnt i GDPR artikel 22. Det betyder, at hvis et køretøj, der ikke må opholde sig i en miljøzone på et bestemt tidspunkt, opholder sig i zonen, vil køretøjet automatisk blive registreret med henblik på videregivelse af registreringen til Miljøstyrelsen.

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med: 

 • Miljøstyrelsen. Styrelsen er den offentlige myndighed, som varetager miljøzoneordningen og dermed træffer afgørelse på bagrund af passagedata, om der skal udstedes et administrativt bødeforlæg til en ejer/bruger af et køretøj, der har kørt ulovligt i en miljøzone.

Opbevaring

Personoplysninger, herunder optagelser og billeder af din nummerplade opbevares så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, som er beskrevet ovenfor. I praksis er opbevaringsperioderne fastsat til følgende: 

 • For alle registreringer af billeder og optagelser af køretøjer: Billeder af din bil og din nummerplade opbevares i maksimalt 60 dage efter registreringen af passagen med henblik på at verificere, at dit køretøj lovligt har opholdt sig i en miljøzone. Størstedelen af billederne slettes dog umiddelbart efter passagen. Det vil imidlertid i nogle tilfælde være nødvendigt at udtage registreringer til manuel behandling, hvis der eksempelvis opdages en fejl i aflæsningen.
 • For registreringer af oplysninger, hvor der er sket en overtrædelse af miljøzonereglerne: Opbevaring kan i den forbindelse ske i en længere periode, hvis billederne skal anvendes som dokumentation i en konkret tvist eller en retssag i overensstemmelse med reglerne. Oplysninger kan i den forbindelse opbevares i op til 2 år eller indtil der er sket betaling.
 • Oplysninger om betalingstransaktioner opbevares i indeværende år plus 5 år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav.

Vi kan desuden opbevare optagelser med henblik på at opbygge en køretøjsdatabase indeholdende køretøjsdata med henblik på at forbedre det anvendte udstyrs genkendelse af køretøjer ved passage af kontrolpunkterne. Køretøjsdatabasen fungerer på den måde, at der indsamles oplysninger om de køretøjer, hvor nummerpladen ikke kan læses korrekt automatisk. Disse sager gennemgås i første omgang manuelt. Data fra den manuelle håndtering vil blive gemt og vil over tid optimere den automatiske behandling af nye observationer af det samme køretøj, og dermed reducere antallet af manuelle processer. Oplysninger i denne database kan opbevares i en periode på op til 5 år fra indsamlingen.

Hvis vi foretager tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed slettes data senest 30 dage efter at optagelserne er foretaget.

Formål #2 Statistik og optimering af hjemmeside

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til statistiske formål samt til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser, vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 • Cookies
 • IP-adresse

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig via din browser

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet, baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af Miljøzoners legitime interesser, herunder:
  – Statistik
  – Optimering af hjemmeside

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder IT-leverandører, som vi samarbejder med vedrørende indsamling af oplysninger til statistik samt til optimering af din brugeroplevelse, herunder i forbindelse med brugen af hjemmesiden.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Formål #3 Optagelse af telefonsamtaler i informationsservice

I forbindelse med kvalitetssikring og uddannelse af vores kundeservicemedarbejdere vil vi rigtig gerne optage din telefoniske henvendelse til vores kundeservice. Det sker med henblik på kvalitetssikring og uddannelse af medarbejderne hos Miljøzoners kundeservice. Vi vil dog kun optage og bruge optagelsen til træningsformål, hvis du samtykker til dette.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Almindelige personoplysninger:

 • Navn, telefonnummer samt øvrige oplysninger, som din henvendelse måtte vedrøre, herunder nummerplade og referencenummeret på det administrative bødeforlæg, hvis du spørger til et administrativt bødeforlæg, som du har modtaget.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet, baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6.1.a (Samtykke)

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Optagelserne opbevares maksimalt 30 dage fra tidspunktet for optagelsen. Hvis en konkret samtale skal anvendes til træningsformål tages den fra og opbevares i maksimalt 90 dage.

Formål #4 Øvrige elektroniske henvendelser til Miljøzoner

Når du henvender dig til Miljøzoners kundeservice (informationsservice), herunder eksempelvis via email, indsamler vi oplysninger om dig med henblik på vores håndtering af henvendelsen.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn, e-mail, telefonnummer, registreringsnummer (hvis du anvender “slå-op”) samt øvrige oplysninger, som din henvendelse måtte vedrøre, herunder nummerplade og referencenummeret på det administrative bødeforlæg, hvis du spørger til et administrativt bødeforlæg, som du har modtaget.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Via indtastning af dit registreringsnummer på hjemmesiden, når du bruger ’slå op’ funktionen

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet, baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesser, herunder: Besvarelsen af henvendelser samt varetage funktionen “slå-op”)

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Op til 6 måneder fra den endelige besvarelse af henvendelsen. Dette gælder dog ikke:
  • Oplysninger om dine transaktioner som opbevares i indeværende år plus 5 år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav
  • Oplysningerne du indtaster i “slå-op”-funktionen opbevares i 5 år

3. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Vi vil i nogle tilfælde overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, i praksis USA. Overførsler til USA vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads, hvis der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS.

Overførslerne vil ske på baggrund af EU Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på: persondata@sbf.dk.

4. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte info@miljoezoner.dk eller tlf. +45 70809282. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.