Hvad søger du?

Oplysninger om data
Dispensation fra partikelfilterkrav

Orientering efter databeskyttelsesforordningen

Efter databeskyttelsesforordningens [1] artikel 13 og 14 har Miljøstyrelsen som dataansvarlig pligt til at informere dig om behandlingen af dine personoplysninger.

Herunder finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
CVR-nr.: 25798376
Telefon: 72 54 44 66
Mail: mst@mst.dk 

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@mim.dk
 • På telefon: 93 59 70 11 (træffes onsdage kl. 10-12)
 • Ved brev: Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Behandling af din ansøgning om dispensation fra partikelfilterkravet.

Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven, ligesom dine oplysninger opbevares efter arkivlovgivningen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Miljøbeskyttelseslovens [2] §15 c, stk. 1.
 • Bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen § 12, nr. 9.
 • Bekendtgørelse nr. 1066 af 3. august 2023 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser, varebiler og personbiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. §§ 14-20. Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (som led i myndighedsudøvelse). 
 • Vi behandler dit CPR-nummer med henblik på entydig identifikation efter databeskyttelseslovens [3] § 11, stk. 1.

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig.

Almindelige oplysninger i form af:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, mail, telefonnummer)
 • CPR.nr/CVR.nr
 • Registreringsnummer og andre oplysninger om dit køretøj
 • I nogle tilfælde oplysninger om økonomiske forhold
 • Hvorvidt du er fritaget for Digital Post

Vi behandler desuden yderligere almindelige personoplysninger eller eventuelle følsomme personoplysninger, som du selv har afgivet, med hjemmel i forordningens artikel 6, stk. 1, litra e (offentlig myndighedsudøvelse) og 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares).

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vi videregiver kun personoplysninger til andre, hvis vi er forpligtet i henhold til lovgivningen – herunder aktindsigt ifølge Offentlighedsloven og Miljøoplysningsloven.
 • Vi overlader dine personoplysninger til styrelsens databehandlere, fx Statens IT.
 • Har Miljøstyrelsen vurderet, at du kan få dispensation fra partikelfilterkravet, vil Miljøstyrelsen videregive dit køretøjs registreringsnummer til Sund & Bælt Holding A/S. Du kan læse om Sund & Bælt Holding A/S´s behandling af personoplysninger her.

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

I tilfælde hvor du søger på egne vegne:

 • Vi modtager dine personoplysninger fra din ansøgning om dispensation fra partikelfilterkravet på miljoezoner.dk (drevet af Sund & Bælt A/S), hvori der i ansøgningsprocessen indhentes oplysninger fra Køretøjsregisteret (DMR) og Det Centrale Personregister (hvis du logger ind med MitID), eller direkte fra dig, hvis du har sendt din ansøgning direkte til Miljøstyrelsen.

I tilfælde hvor en anden søger på dine vegne:

 • Vi modtager dine personoplysninger fra fuldmagtshaver i ansøgningen om dispensation fra partikelfilterkravet på miljoezoner.dk (drevet af Sund & Bælt A/S), hvori der i ansøgningsprocessen indhentes oplysninger fra Køretøjsregistret (DMR), eller i ansøgningen sendt direkte til Miljøstyrelsen.

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i Arkivloven, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne slettet i henhold til Miljøstyrelsens politik for sletning af personoplysninger.  

 

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til Miljøstyrelsen via Offentlig Digital Post (e-boks).

Alternativt kan du skrive til mst@mst.dk, men så skal du være opmærksom på ikke at sende følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger), fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nr.) eller oplysninger om strafbare forhold.

Angiv venligst i emnefeltet, hvilken rettighed du vil gøre brug af. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (se afsnittet "Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger"), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

10. Hvordan passer vi på dine oplysninger?

Miljøstyrelsen har vedtaget interne politikker og retningslinjer om informationssikkerhed og databeskyttelse, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret samt mod uautoriseret offentliggørelse eller adgang til dem.

Miljøstyrelsen er forpligtet til at følge informationssikkerhedsstandarden ISO 27001 samt efterleve statslige tekniske krav til informationssikkerhed. Dette betyder, at organisatoriske og tekniske foranstaltninger løbende tilpasses på baggrund af risikovurderinger.

I det omfang Miljøstyrelsen benytter eksterne leverandører til at behandle personoplysninger, er disse underlagt skriftlig instruks og kontrol.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, som fx risiko for identitetstyveri og lignende, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dig dine forholdsregler.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

[1] Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

[2] Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 48 af 12. januar 2024.

[3] Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Vester Søgade 10

1601 København V

info@miljoezoner.dk

Sprog: Dansk