Hvad søger du?

Oplysninger om data

Orientering efter databeskyttelsesforordningen

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14,[1] har Miljøstyrelsen som dataansvarlig pligt til at informere dig om behandlingen af dine personoplysninger.

Herunder finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Miljøstyrelsen behandler dine personoplysninger med henblik på at vurdere om du har overtrådt reglerne i miljøbeskyttelsesloven og derved om der skal udsendes administrativt bødeforelæg til dig. Dette omfatter navnlig behandling til følgende formål:

  • Kontrol af de oplysninger vi har modtaget fra Sund og Bælt Holding A/S
  • At udstede administrativt bødeforelæg til dig

Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven, ligesom dine oplysninger opbevares efter arkivlovgivningen.

Miljøstyrelsen behandler dine personoplysninger på baggrund af Lov om Miljøbeskyttelse, hvor Miljøstyrelsen har fået ansvaret for at udstede administrative bødeforelæg på baggrund af en vurdering af de data, vi får fra Sund og Bælt Holding A/S, som Sund og Bælt Holding A/S har indsamlet via deres automatiserede kamera- og sagsbehandlingssystem.[2] Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra e (offentlig myndighedsudøvelse).

Vi behandler CPR-numre med henblik på entydig identifikation efter databeskyttelseslovens[3] § 11, stk. 1.
Vi behandler oplysninger om strafbare forhold på baggrund af databeskyttelsesloves § 8, stk. 1, idet behandlingen er nødvendig for varetagelsen af styrelsens opgaver.

Indsamling og kategorier af personoplysninger

Ud over de oplysninger, du eventuelt selv meddeler Miljøstyrelsen, modtager vi personoplysninger om dig fra følgende kilder:

  • Sund og Bælt Holding A/S

Vi modtager følgende oplysninger om dig fra Sund og Bælt Holding A/S:

  • Navn, bopæl
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om hvorvidt du er fritaget for digital post eller ej.
  • Registreringsnummer på det registrerede køretøj
  • Tid og sted for passagen
  • Hvorvidt om du betaler det administrative bødeforlæg
  • Evt. størrelsen på dit firma

Modtagere eller kategorier af modtagere

Såfremt du ikke vedkender dig det administrative bødeforelæg, vil Miljøstyrelsen videregive dine oplysninger til Politiet i forbindelse med politianmeldelse.

Miljøstyrelsen vil også, enten ved aftale eller hvis der kun er sket delbetaling af det skyldige beløb, videregive dine oplysninger til Gældstyrelsen med henblik på videre inddrivelse.

Endvidere videregiver Miljøstyrelsen oplysninger til Sund og Bælt Holding A/S, således at de kan løse de opgaver, som Sund og Bælt Holding A/S varetager vedr. miljøzonelovgivningen.
Derudover videregiver vi ikke dine oplysninger, men Miljøstyrelsen overlader dine personoplysninger til styrelsens databehandlere, fx Statens IT.

Opbevaring af dine personoplysninger

Miljøstyrelsen behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016, eller i øvrigt så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne kasseret (slettet).

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i de oplysninger, som Miljøstyrelsen behandler om dig. Efter artikel 16 har du ret til at få eventuelle urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har endvidere efter artikel 17 i særlige tilfælde ret til at slettet oplysninger om dig på et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, der er anført i afsnittet om opbevaring af dine personoplysninger. Endelig har du efter artikel 18 i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Du har efter artikel 21 endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Miljøstyrelsens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

De heri angivne rettigheder kan kun anvendes af fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber med fysiske personer som deltagere, samt udenlandske selskabskonstruktioner, der efter gældende dansk ret sidestilles hermed.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Miljøstyrelsen, jf. nedenfor.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til Miljøstyrelsens behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 72 54 40 00, på e-mail mst@mst.dk eller på adressen Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.

Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver på telefon 72 54 40 00, på e-mail dpo@mfvm.dk eller på adressen Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, Att. Databeskyttelsesrådgiver.

Klage til Datatilsynet

Du kan klage over Miljøstyrelsens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet via de kontaktoplysninger som fremgår af Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk eller fra din digitale postkasse på borger.dk.

[1] Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

[2] Lov om miljøbeskyttelse § 15 b, stk. 1 eller stk. 2 og § 110 c efter § 110, stk. 1 nr. 1 samt §110 d

[3] Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

 

Sprog: Dansk