Hvad søger du?

Undtagelser og dispensationer
Erhvervskøretøjer

Erhvervskøretøjer

Kun i helt særlige tilfælde er det muligt at opnå dispensation for køretøjer til erhvervsmæssig brug. 

Miljøstyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation, hvis:

 • Eftermontering af et partikelfilter på et køretøj er teknisk umuligt
  eller
 • Hvis særlige forhold ved køretøjet tilsiger det og
 • andre omstændigheder taler derfor, herunder at en dispensation vil være af underordnet betydning for miljø og sundhed.

Det er kun muligt at opnå dispensation i særlige tilfælde. Som udgangspunkt er muligheden for at opnå dispensation inddelt i kategorierne beskrevet nedenfor. Bemærk, at disse kategorier ikke er udtømmende og ikke nødvendigvis repræsenterer alle scenarier, der kan danne baggrund for en dispensation til erhvervskøretøjer.

Kategorier for dispensationer:

Unikt specialkøretøj

Der kan gives dispensation, såfremt samtlige af nedenstående kriterier er opfyldt. Der vil altid være tale om en konkret vurdering.

 • Køretøjet skal være et unikt specialkøretøj. Et specialkøretøj defineres ved, at den samlede pris for køretøjet overstiger det dobbelte af prisen på chassiset.
 • Begrænset kørsel i miljøzoner.
 • Prisen for partikelfilteret er væsentligt højere end gennemsnitsprisen.

Teknisk umuligt

Der kan gives dispensation, såfremt samtlige af nedenstående kriterier er opfyldt. Der vil altid være tale om en konkret vurdering.

 • Montering af et partikelfilter er ikke teknisk muligt på grund af køretøjets særlige konstruktion eller anvendelse.
 • Der foreligger andre særlige omstændigheder, herunder bl.a. at køretøjet kun anvendes i begrænset omfang inden for miljøzonerne.
 • Der foreligger et helt særligt ærinde i miljøzonen, der kan begrunde en dispensation.

Offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse

Der kan gives dispensation, såfremt samtlige nedenstående kriterier er opfyldt. Der vil altid være tale om en konkret vurdering.

 • En offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse ikke kan gennemføres, fordi ansøgeren ikke har mulighed for at overholde miljøzonekravene. Det kan f.eks. være på grund af ansøgerens aktuelle økonomiske situation.
 • At der er tale om begrænset kørsel inden for miljøzonen.
 • Bred offentlig adgang til arrangementet.

Rutebus der indgår i en omstillingsplan

Der kan gives dispensation, såfremt nedenstående kriterie er opfyldt. Der vil altid være tale om en konkret vurdering.

 • Rutebusser, der inden for den nærmeste fremtid indgår i en omstillingsplan, hvor busser udskiftes til renere teknologi-busser (primært gasbusser) og nul-emissionsbusser (primært el-busser).

Særlig ordning for tunge specialkøretøjer

Ordningen gælder for tunge specialkøretøjer, hvor en filterleverandør eller -montør har dokumenteret, at det er teknisk umuligt at eftermontere et partikelfilter, eller hvor prisen for at eftermontere partikelfiltret væsentligt overstiger gennemsnitsprisen for partikelfiltre til specialkøretøjer, kan være berettiget til en såkaldt klippekortsdispensation.

Ordningen giver adgang til miljøzonerne i begrænset omfang.
Bemærk at ordningen kun gælder specialkøretøjer.

Kriterier

Køretøjet skal være et tungt (over 3.500 kg) specialkøretøj. Et specialkøretøj defineres ved, at den samlede pris for køretøjet overstiger det dobbelte af prisen for chassiset. Derudover skal ét af følgende to forhold gøre sig gældende og kunne dokumenteres:

 • Partikelfilterprisen ligger væsentligt højere end gennemsnitsprisen for partikelfiltre til specialkøretøjer (dokumenteret ved et tilbud fra en filterleverandør eller -montør)
 • Det er teknisk umuligt at eftermontere et partikelfilter (dokumenteret af en filterleverandør eller -montør). Bemærk, at dokumentation for teknisk umulighed fra køretøjsproducenten ikke er tilstrækkelig dokumentation, da filterleverandører ofte kan tilbyde andre filterløsninger.

Vilkår for klippekortet, hvis ovenstående er opfyldt og dokumenteret

 • Klippekortet består af 25 miljøzoneklip, som kan anvendes inden for 5 år fra klippekortets udstedelsesdato. Der kan ikke søges yderligere dispensation før efter de 5 år er gået.
 • Klippene kan anvendes fleksibelt over den 5-årige periode alt efter kørselsbehov.
 • Klippene tildeles et specifikt køretøj ud fra køretøjets registrerings- og stelnummer.
 • Et klip gælder ét døgn (kl. 00.00-23.59) som ved andre typer af dispensationer. Bemærk at miljøzonereglerne også gælder parkerede køretøjer i miljøzonen.
 • Miljøstyrelsen skal kontaktes 4 uger før et klip skal anvendes eller senest 72 timer efter et akut opstået behov for indkørsel i en miljøzone.

Ansøgning

Ansøgning om tildeling af klippekort skal ske ved, at ejeren eller brugeren af køretøjet indsender en ansøgning om dispensation og inkluderer den nødvendige dokumentation:

 • Tro og love erklæring fra ansøger på, at køretøjet er et specialkøretøj, hvor den samlede pris for køretøjet overstiger det dobbelte af prisen for chassiset.
 • Derudover skal ét af følgende to forhold gøre sig gældende og kunne dokumenteres:
   • Eftermontering af et partikelfilter er teknisk umuligt (dokumentation indhentes fra en filterleverandør og ikke fra producenten af køretøjet)

   • Partikelfilterprisen ligger væsentligt over gennemsnitsprisen for partikelfiltre til specialkøretøjer (dokumentation skal vedlægges i form af et konkret tilbud fra en filterleverandør eller montør)

Ansøgningen skal indgives til Miljøstyrelsen senest tre måneder før første dispensation skal bruges. Dette gøres ved at skrive til Miljozoner@mst.dk med "Ansøgning om dispensation - Klippekort" angivet i emnefeltet.

Bemærk, at afgørelsen på ansøgningen altid vil bero på en konkret vurdering af det fremsendte.

Sådan bruges klippekortet

Ejeren eller brugeren af køretøjet, som allerede har fået tildelt en klippekortsdispensation skal:

 • Kontakte Miljøstyrelsen 4 uger før en planlagt opgave for at gøre brug af klip.
 • Kontakte Miljøstyrelsen senest 72 timer efter en akut opgave i miljøzonen for at gøre brug af klip.
 • Angive journalnummer for klippekortsdispensationen og køretøjets registreringsnummer ved kontakt med Miljøstyrelsen. Journalnummer fremgår af den fremsendte afgørelse.
 • Fremsende ovenstående oplysninger til miljozoner@mst.dk. Angiv ”KLIPPEKORT – brug af klip” i emnefeltet.

 

Vær opmærksom på

Din ansøgning om dispensation giver ikke automatisk dit køretøj adgang til miljøzonerne. Hvis du kører i en miljøzone, mens din ansøgning behandles, kan du risikere at modtage et administrativt bødeforelæg. Du vil modtage en afgørelse fra Miljøstyrelsen i din digitale postkasse. Der kan være op til 3 måneders sagsbehandlingstid, men Miljøstyrelsen vil bestræbe sig på at behandle din ansøgning hurtigst muligt.

Skriv til os

Du kan skrive til os på info@miljoezoner.dk eller udfylde formularen, hvor du også kan vedhæfte eventuel dokumentation

Ring til os

Mandag - torsdag 08:30 - 16.00
Fredag 08:30 - 15:30
+45 7080 9282
Sprog: Dansk